INFORMACJA

o planowanej kontroli nielegalnych poborów wody
nielegalnego odprowadzania ścieków

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2016r. pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” Spółka z o.o., którzy zostali upoważnieni przez Zarząd Spółki do prowadzenia kontroli, rozpoczną kontrole w zakresie stwierdzenia nielegalnych poborów wody i odprowadzania ścieków.

Każdy kto do tej pory nie zawarł umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ma możliwość jej podpisania do końca miesiąca sierpnia 2016r. (druki umów są przygotowane w siedzibie Zakładu – Nidzicka 31, Kozłowo).

W przypadku nieposiadania takiej umowy, po stwierdzeniu nielegalnego poboru, ZUKiC ma prawo wnioskować do odpowiednich organów o wymierzenie nielegalnym odbiorcom kary grzywny do 5.000zł (w przypadku nielegalnego poboru wody) oraz do 10.000 zł (w przypadku nielegalnego wyprowadzania ścieków).

Zgodnie bowiem z art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

 

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo--kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wszystkich zainteresowanych zawarciem umowy prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” z siedzibą w Kozłowie, ul. Nidzicka 31 najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 roku. Wniosek o podpisanie umowy można pobrać również ze strony internetowej www.ekokozlowo.pl w zakładce KLIENT.