Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” sp. z o.o.  informuje, że

w dniach 16 marca 2022 r.

będą wymieniane wodomierze główne u odbiorców w miejscowościach Sławka Wielka i Gołębiewo,

 Wymiana dokonywana jest w związku z przejściem na zdalny system odczytu i wymianie podlegają wszystkie wodomierze bez względu na to czy mają aktualną legalizację.

Informujemy, że wodomierz zgodnie  z brzmieniem § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinien być usytuowany w miejscu łatwo dostępnym, przez co rozumie się także możliwość wymiany wodomierza wraz ze śrubunkiem.

W sytuacji kiedy odbiorca wody dokonał zabudowy lub zamurowania  wodomierza, albo spowodował w jakikolwiek inny sposób brak swobodnego dostępu do urządzenia pomiarowego, zobowiązany jest  niezwłocznie dokonać we własnym zakresie i na własny koszt stosownych zmian.